Drodzy Kandydaci,


w dniu 16-07-2024 godz. 10:00 w szkołach zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Po zalogowaniu się na konto kandydata, utworzone podczas rejestracji wniosku, będzie widoczna informacja o wynikach naboru.


Do 19-07-2024 godz. 15:00 będzie trwał etap potwierdzania przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej poprzez przedłożenie (w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.


Uwaga! Niedostarczenie oryginałów dokumentów, oznacza rezygnację z miejsca i brak przypisania do jakiejkolwiek szkoły.


Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej krok po kroku - zobacz film


Szczegółowe informacje są dostępne w zakładkach Harmonogram oraz Zasady rekrutacji.

Życzymy trafnych wyborów