Postępowanie rekrutacyjne

Data:
od: 13-05-2024 do 29-05-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

Data:
od: 13-05-2024 do 18-06-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

Data:
od: 21-06-2024 do 09-07-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, w tym zmiana przez

kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje oraz możliwość złożenia nowego wniosku

Data:
do 10-05-2024

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności

Data:
od: 31-05-2024 do 07-06-2024

Zdarzenie:

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu kompetencji językowych
II termin1: do 28 czerwca 2024 r.

Data:
do 10-06-2024

Zdarzenie:

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej oraz sprawdzianu kompetencji językowych.

Data:
do 10-07-2024

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

Data:
do 15-07-2024

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

Data:
od 16-07-2024 godz. 10:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Data:
od: 13-05-2024 do 17-07-2024

Zdarzenie:

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

Data:
do 19-07-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Data:
od 22-07-2024 godz. 10:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Data:
do 22-07-2024 godz. 14:30

Zdarzenie:

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

Data:
od 23-07-2024

Zdarzenie:

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

Data:
do 25-07-2024

Zdarzenie:

Możliwość wystąpienia - rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego - do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Data:

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia


Zdarzenie:

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

Data:

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia


Zdarzenie:

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Data:

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły


Zdarzenie:

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Data:


Zdarzenie:

1Dyrektor szkoły wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich

nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak

niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników.

Postępowanie uzupełniające

Data:
od: 23-07-2024 do 26-07-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

Data:
od: 23-07-2024 do 26-07-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

Data:
od: 29-07-2024 do 31-07-2024

Zdarzenie:

Przeprowadzenie przez szkoły prób sprawności fizycznej (dotyczy oddziałów sportowych/ mistrzostwa sportowego) oraz sprawdzianu kompetencji językowych (dotyczy oddziału dwujęzycznego/ międzynarodowego).

Data:
do 01-08-2024

Zdarzenie:

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej oraz sprawdzianu kompetencji językowych.

Data:
do 29-07-2024

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

Data:
do 05-08-2024

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

Data:
od 06-08-2024 godz. 10:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Data:
od: 23-07-2024 do 07-08-2024

Zdarzenie:

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

Data:
do 09-08-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

Data:
od 12-08-2024 godz. 10:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Data:
do 12-08-2024 godz. 14:30

Zdarzenie:

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

Data:
od 13-08-2024

Zdarzenie:

Opublikowanie przez Podlaskiego Kuratora Oświaty na stronie internetowej informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

Data:
do 16-08-2024

Zdarzenie:

Możliwość wystąpienia - rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego - do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Data:

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie  uzasadnienia odmowy przyjęcia


Zdarzenie:

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

Data:

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia


Zdarzenie:

Możliwość wniesienia – przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego – odwołania do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Data:

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły


Zdarzenie:

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej